Nazwa usługi: Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z zaznaczeniem:
  danych identyfikujących wnioskodawcę:
  • imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
  • adresu zamieszkania / adresu siedziby ( kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  • numeru ewidencyjnego PESEL;
  • numeru statystycznego (Regon)/ dot. przedsiębiorcy;
  • klasy rodzaju podstawowej działalności gospodarczej
  wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)/ dot. przedsiębiorcy;
  a także:
  • tytułu zaległości podatkowej;
  • okresu powstania zaległości podatkowej;
  • kwotę zaległości podatkowej;
  • sygn. akt oraz datę decyzji określającej / ustalającej wysokość podatku za dany rok;
  • uzasadnienia, w którym należy przedstawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną oraz powód, dlaczego zaległość podatkowa nie została uregulowana;
 • Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia
  wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka)
 • Zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych;
 • Rachunki ponoszonych kosztów wraz z dowodami uzasadniającymi ich
  treść (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.);
 • Wypełniony o protokół o sytuacji materialnej podatnika ubiegającego się
  o udzielenie ulgi w podatku
 • Dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu:
  - formularz informacji przedstawianych
  przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
  - sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
  sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  - informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie
  trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie
  pomocy publicznej / jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww.
  okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy
  publicznej;
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3095