Nazwa usługi: Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości oraz sporządzającego ocenę
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości
 • Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli
 • Mapa terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku
 • Kopia potwierdzenia zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku lub kopii wymaganego pozwolenia na rozbiórkę w przypadku rozbiórki budynku
 • Przy finansowaniu ze środków własnych gminy wymagane jest dodatkowo:
  - kopia umowy na wykonanie ww. prac, zawartej z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaną przez Starostę;
  - kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego;
  - oryginał rachunku (faktura VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument po opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany).
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3095